In oktober 2018 heeft Caleidoz de startbijeenkomst ‘Eenzaamheid’ georganiseerd. Aanleiding was de opdracht van de gemeente Zevenaar aan deze welzijnsorganisatie om een plan van aanpak te ontwikkelen voor deze problematiek. Dertig (in)formele organisaties hebben deze bijeenkomst bezocht. Enkele daarvan gaven vervolgens aan bereid te zijn deel te nemen aan een werkgroep.

De werkgroep koos de naam ‘Samen Zevenaar’ en stelt zich tot doel dat minder mensen zich eenzaam voelen. Om de realisering en voortgang van de plannen te waarborgen, hebben de deelnemers aan de werkgroep afgesproken om zich (ook) bestuurlijk aan deze aanpak te verbinden.

Deelnemende organisaties

De deelnemers aan ‘Samen Zevenaar’ zijn: Zozijn, De Zorggezel, Rijnwaarden 50+, Hulp in Gelderland, Baston Wonen, Vluchtelingenwerk, Buurtzorg Pannerden, STMG, Seniorenraad Angerlo, Fysio Rijnwaarden, Caleidoz Welzijn en de Gemeente Zevenaar. Daarnaast is er ook een klankborggroep ingesteld die de werkgroep gevraagd en ongevraagd advies geeft. De Participatieraad Zevenaar maakt deel uit van deze klankbordgroep.

Plan van Aanpak

Wat moet er gebeuren?

  • De cijfers van eenzaamheid in kaart brengen
  • De behoeftes van het soort voorzieningen en ondersteuning peilen
  • Het bestaande aanbod in kaart brengen
  • Vrijwilligers en professionals scholen
  • Het aanbod onder de aandacht brengen van organisaties en inwoners

Doelgroepen

Er zijn mensen die een verhoogde kans lopen zich eenzaam te voelen: mantelzorgers, ouderen, alleenstaanden, jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, mensen die in scheiding liggen, mensen van buitenlandse afkomst en weduwen en weduwnaars. Zij behoren tot een ‘risicogroep’. Samen Zevenaar richt zich vooralsnog op mensen uit genoemde risicogroepen en specifiek op ouderen. Iedere deelnemer van de werkgroep richt zich op een bepaalde risicogroep. Op deze manier wordt optimaal gebruikgemaakt van ieders kennis en netwerk. Uiteraard vindt terugkoppeling steeds plaats in de werkgroep.

Tijdsplanning

Het plan van aanpak richt zich op 2019 met een doorloop naar 2020. Daarna houdt het uiteraard niet op. In 2020 zal een nieuw plan van aanpak worden opgesteld dat voortbouwt op de stand van zaken van dat moment.

Financiën

Caleidoz stelt haar deskundigheid en vergaderruimtes ter beschikking. De gemeente, die nog moet beslissen over de financiering, draagt de verantwoordelijkheid voor de voortgang van ‘Samen Zevenaar’ in de vorm van menskracht, energie en middelen. De verwachting is dat extra middelen schaars zullen zijn. Daarom wordt ook onderzocht hoe initiatieven met elkaar verbonden kunnen worden en hoe ingespeeld kan worden op (financiële) kansen die zich aandienen. Afhankelijk van het te bereiken resultaat wordt samenwerking gezocht met passende samenwerkingspartners.

‘Samen Zevenaar’ heeft mogelijk een kans mee te draaien in een pilot die Zorgverzekeraar Menzis start met Buurtzorg Nederland.