De begin dit jaar ingevoerde eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo verandert per 1 januari 2020. Was die bijdrage (het zgn. abonnementstarief) dit jaar maximaal € 17,50 per 4 weken, volgend jaar wordt dat € 19 per maand per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen dit tarief.

Waarom werd dit abonnementstarief ook al weer ingevoerd?

De stapeling van zorgkosten is voor veel mensen die langdurige zorg nodig hebben een groot probleem. Vooral voor mensen met een middeninkomen, die vaak niet in aanmerking komen voor financiële tegemoetkomingen zoals minimaregelingen of de zorgtoeslag, heeft de stapeling van eigen bijdragen vaak ingrijpende gevolgen voor hun financiële situatie. De som van die eigen bijdragen kan immers fors oplopen.

De invoering van het abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen is een belangrijke stap voor het financieel toegankelijk houden van zorg en ondersteuning

Wat valt wel/niet onder het onder het Wmo-abonnementstarief?

Vanaf 1 januari 2020 worden zowel de maatwerkvoorzieningen, het persoonsgebonden budget (uitgezonderd beschermd wonen en opvang) als sommige algemene voorzieningen (daar waarbij sprake is van een langdurige hulpverleningsrelatie, zoals bijv. de huishoudelijke hulp) onder dit abonnementstarief gebracht.

De gemeente Zevenaar geeft in haar ‘beleidsregels’ en ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning’ aan welke voorzieningen onder dit tarief vallen.

De maatwerkvoorziening voor collectief vervoer wordt uitgezonderd van het abonnementstarief.

Wat is het verschil tussen een algemene voorziening en een maatwerkvoorziening?

De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.

Een *maatwerkvoorziening* is afgestemd op de persoonlijke situatie van de aanvrager, zoals een scootmobiel, persoonlijke begeleiding of een woningaanpassing. Daarvoor doet het gebiedsteam een onderzoek naar de persoonlijke situatie en bepaalt de noodzaak voor een dergelijke voorziening. Meer info: [www.zevenaar.nl/gebiedsteams-goed-voor-elkaar](http://www.zevenaar.nl/gebiedsteams-goed-voor-elkaar).

Een *algemene voorziening* is algemeen toegankelijk en een onderzoek door het gebiedsteam naar de persoonlijke situatie is daarvoor niet nodig. Denk aan een maaltijdvoorziening, boodschappenservice of klussendienst (zie [www.caleidoz.nl](https://www.caleidoz.nl)). De meeste algemene voorzieningen vallen niet onder het abonnementstarief. Wel kan er een eigen bijdrage worden gevraagd.

Mensen met een minimuminkomen -of minder- betalen geen of een lagere eigen bijdrage. Verandert dat met de invoering van het abonnementstarief?

Die regeling vervalt niet. De gemeente Zevenaar heeft voor mensen met een laag inkomen (tot max 120% van het bijstandsniveau) een tegemoetkomingsregeling beschikbaar.

Heeft dit abonnementstarief een aanzuigende werking?

Het kabinet nam deze maatregel om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Die stapeling leidde er toe dat mensen de zorg en ondersteuning gingen mijden die zij wel nodig hadden. Doordat deze maatregel leidt tot een lagere bijbetaling wordt de zorg en ondersteuning ook voor hen betaalbaar(der) en zullen meer mensen de voorzieningen gebruiken.

Gaat de gemeente nu minder voorzieningen of hulp aanbieden of wordt de kwaliteit van de zorg minder als gevolg van dit tarief?

De gemeente moet de wet Wmo uitvoeren. De inwoners moeten de hulp en ondersteuning krijgen die nodig is. De invoering van het abonnementstarief mag er niet toe leiden dat mensen die daarop zijn aangewezen niet of onvoldoende ondersteuning krijgen.

Belangrijk is dat de bedoeling van de wet wordt uitgevoerd: het leveren van maatwerk in hulp en ondersteuning, zodat mensen beter kunnen meedoen in de samenleving.