Advies uitvoeringsplan samen veilig

Om de regiovisie Samen Veilig 2024-2028 uit te voeren, stelt de gemeente een plan op. Het valt de Partcipatieraad op dat het hierin ontbreekt aan doelen en resultaten die met woorden en cijfers meetbaar zijn geformuleerd. Hoe kun je dan beoordelen of de uitvoering...

Informele feedback woonzorgvisie

De Participatieraad denkt regelmatig mee over de voorbereiding van beleid en uitvoering zonder dat dat direct leidt tot een gevraagd of ongevraagd advies. Soms geven we informeel feedback, zoals over de woonzorgvisie die de gemeente in voorbereiding heeft. Dat wordt...

Advies integrale visie sociaal domein

De visie biedt een solide basis voor de ontwikkeling van een veerkrachtig sociaal domein in de periode 2024-2040. We hebben waardering voor de samenwerking en participatie, waarmee de gemeente de visie heeft ontwikkeld. Maar het is jammer dat jeugdigen hierbij amper...

Advies verordening jeugdhulp

De Participatieraad adviseert om voor de eerste lijn geen uitzondering te maken voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Ook voor mensen in de eerste lijn geldt immers dat zij betrouwbaar moeten zijn en een vertrouwenspositie hebben. Zie voor meer...

Advies verordening wmo

Onderbouw de verordening met actuele cijfers over bijvoorbeeld gebruik, bereik en kosten. Dat maakt de verordening concreter en vergemakkelijkt de evaluatie. Dit is een van de adviespunten die de Participatieraad aan het college van B&W meegeeft. Zie verder de...

Advies verordening leerlingenvervoer

Verordeningen zijn vaak taaie kost. Dat is enerzijds begrijpelijk. Wat er staat moet – ook juridisch – kloppen. Anderzijds is dat jammer. Want verordeningen zijn een schakel tussen de abstracte beleidswereld en de praktische uitvoering. Daarom dringt de...